Aviso Legal


Información xeral

Estas disposicións regulan o uso de o servizo do portal da internet (en diante, o “Portal') que a Xunta de Galicia pon ao dispor dos usuarios da internet.

O contido deste portal é fornecido pola Xunta de Galicia ou pola representación das entidades de economía social debidamente acreditada. Emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos necesarios para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste Portal, nin que se atope totalmente actualizado.

A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas no Portal, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A Xunta de Galicia non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non  ten ningún control, debendo o usuario deste Portal, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditos ligazóns.

A Xunta de Galicia resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen a necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou sobre a súa configuración ou presentación.
 

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A información dispoñible neste Portal, salvo indicación expresa en contra, é susceptible de reutilización, quedando autorizada  a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, segundo as seguintes condicións:

  1. Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.

  2. O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.

  3. Esta licenza non reduce ou restrinxe os dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual, tales como o deseño do Portal e códigos fonte, marcas, nomes comerciais, logos ou signos distintivos, de acordo coa Lei de propiedade intelectual ou calquera outras leis aplicables.

Privacidade

Coa súa navegación, vostede presta o consentimento para recibir as cookies que utiliza o Portal, que en ningún caso se empregan para recoller información de carácter persoal. Son de dous tipos:

  • Cookies propias: son enviadas ao seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas cookies son necesarias para o correcto funcionamento e visualización do Portal por parte do usuario.

  • Cookies de terceiros: o Portal usa as cookies da ferramenta Google Analytics, que realiza unha medición e análise estatística da navegación das persoas usuarias na web, co fin de mellorar os servizos que ofrece o Portal. A información que xera a cookie é directamente transmitida e arquivada por Google.

Para garantir o anonimato, Google converte a súa información en anónima truncando a dirección IP antes de almacenala. Tampouco asocia a súa dirección IP truncada a ningún outro dato conservado por Google, nin pode enviar a información recollida por Google Analytics a terceiros salvo cando estea legalmente obrigado a facelo, conforme ás condicións de prestación do servizo de Google Analytics.

Para ver a política de cookies empregada por Google detalladamente, siga esta ligazón.

Protección de datos

As persoas usuarias deste Portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos Delegados e Delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Uso de idiomas

O artigo 13 de a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. Para estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos en galego e español.

Termos de uso

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas neste Portal.

Está prohibido utilizar este Portal con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

A persoa usuaria non poderá acceder ao Portal de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Portal, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso deste Portal, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.